ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТА - СПОЖИВАЧА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

На цій сторінці, шановні клієнти, ви можете знайти інформацію про особу, яка надає фінансові послуги, - Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Еталон" (ПрАТ "СК "Еталон", Страхова компанія "Еталон"), державну реєстрацію, реєстрацію фінансової установи, місцезнаходження, контактний телефон і адресу електронної пошти, адресу, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг, ліцензії, орган, який здійснює державне регулювання страхової діяльності.

Свідоцтво про державну реєстрацію - А01 №457823

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи – СТ № 119 від 30.07.2009 р.

Інформація щодо включення ПрАТ "СК "Еталон" до комплексної інформаційної системи Національного банку України (КІС НБУ)

Інформацію про торговельні марки (знаки для товарів і послуг)

Структура власності_11_06_2021

Структура власності_23_09_2021

Структура власності_01_01_2022

Структура власності_23_03_2023

Структура власності_01_01_2024

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Еталон" (20080515)

Місцезнаходження: Україна, 03067, місто Київ, вулиця Гарматна, будинок 8, приміщення 6

(місцезнаходження за КОАТУУ: 8038900000)

Адреса для листування: м. Київ, 03067, а/с № 12

Электронная почта: info@etalon.ua

Відокремлені підрозділи відсутні

Центр врегулювання збитків:

03067, м. Київ, вулиця Гарматна, 8

Інформаційний центр:

0 800 305 800, (044) 392-03-16

Перелік власних сайтів:

http://www.etalon.ua/

Відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації надавача фінансових послуг із зазначенням інформації про факт порушення справи про банкрутство надавача фінансових послуг, відкриття процедури санації надавача фінансових послуг, дати порушення справи про банкрутство, дати відкриття процедури санації надавача фінансових послуг та найменування суду, який постановив відповідну ухвалу (у разі настання визначених у підпункті 12 пункту 7 розділу II цього Положення обставин)

Відсутні

Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг із зазначенням дати прийняття рішення про відкриття ліквідаційної процедури надавача фінансових послуг та найменування органу надавача фінансових послуг або суду, який прийняв відповідне рішення (у разі настання визначених у підпункті 13 пункту 7 розділу II цього Положення обставин)

Відсутні

Консультування клієнтів щодо страхових послуг здійснюється шляхом звернення до відповідних представників Страховика, що відповідають за реалізацію страхових послуг. Контакти представників Страховика, що відповідають за реалізацію страхових послуг наведено за посиланням

http://www.etalon.ua/where2buy/sale_offices/

У разі залучення працівника до реалізації страхового продукту, такий працівник може отримувати винагороду за укладення договору страхування у вигляді фіксованого відсотку від страхового платежу. Винагорода виплачується за рахунок Страховика після укладення відповідного договору страхування і оплати відповідного страхового платежу. Жодних додаткових платежів (окрім безпосередньо страхового платежу, що передбачений договором страхування), які клієнт буде зобов’язаний сплатити у разі укладення договору страхування - не передбачається.

Перелік Ліцензій за видами страхування, що здійснює Страхова компанія "Еталон"

Інформація про механізми та способи захисту прав споживачів фінансових послуг

Порядок розгляду звернень (скарг) споживачів в ПрАТ "СК "Еталон

Захист прав споживачів здійснюється відповідно до законодавства про захист прав споживачів та законодавства у сфері ринків фінансових послуг. Споживачі мають вільний доступ до інформації про страхові послуги, що надаються Страховиком на офіційному веб-сайті Страховика, а також безпосередньо у місцях надання послуг. Отримання вичерпної інформації також можливе через звернення до Інформаційного центру Страховика в телефонному режимі, а також через листування та електронну пошту.

У разі виникнення спірних питань споживачі можуть звернутись до Страховика у місті надання послуг за адресою місцезнаходження та/або на електронну пошту office@etalon.ua або за посиланням http://www.etalon.ua/off-line/press_centre/otziv/r.php

У випадку недосягнення згоди споживач може звернутись до Національного банку України із відповідною скаргою за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection, або до суду.

Орган, що здійснює державне регулювання – Національний банк України. Місцезнаходження: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. Тел.: 0 800 505 240. E-mail: nbu@bank.gov.ua, Web-сайт: www.bank.gov.ua.

Орган з питань захисту прав споживачів – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул.Б.Грінченка, 1. Тел.: (044) 279-12-70. E-mail: gu@dpss.gov.ua, Web-сайт: www.dpss.gov.ua

Інформація про страхові (фінансові) послуги, що надає ПрАТ "СК "Еталон":

Перелік страхових продуктів та програм страхування

Базові тарифи

Публічні оферти (друкований примірник надається на вимогу споживача фінансової послуги - клієнта)

Інформація про черговість задоволення вимог споживачів за договорами страхування, які можуть виникнути в разі визнання страховика банкрутом

У разі визнання господарським судом страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури вимоги кредиторів за договорами страхування першої черги підлягають задоволенню в такому порядку:

- у першу чергу - вимоги за договорами особистого страхування, за якими страховий випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

- у другу чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, за якими страховий випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

- у третю чергу - вимоги юридичних осіб за іншими договорами страхування, за якими страховий випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

- у четверту чергу - вимоги за договорами особистого страхування, дія яких припиняється у зв’язку з визнанням господарським судом страховика банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, за якими страховий випадок не настав до дати прийняття зазначеного рішення, щодо повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно до різниці між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого фактично діяв такий договір страхування;

- у п’яту чергу - вимоги фізичних осіб за іншими договорами страхування, дія яких припиняється у зв’язку з визнанням господарським судом страховика банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, за якими страховий випадок не настав до дати прийняття зазначеного рішення, щодо повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно до різниці між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого фактично діяв такий договір страхування;

Інформація про договір про надання фінансових послуг

- Договором страхування не передбачено право страхувальника на відмову від договору страхування. При цьому, Страхувальник має право відмовитися від укладеного Договору страхування шляхом несплати страхового платежу. В такому випадку Договір страхування не набуває чинності.

- Мінімальний строку дії договору страхування – не застосовується.

- Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника, якщо це передбачено умовами договору страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування страхувальник зобов'язаний повідомити страховика не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено умовами договору. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі в повному обсязі. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. У страхувальника відсутнє право на дострокове виконання договору страхування.

- Внесення змін і доповнень до договору страхування можливе лише за взаємною згодою страховика та страхувальника. Будь-які зміни, доповнення до договору страхування оформляються відповідними додатковими угодами до договору, які після підписання стають його невід’ємними частинами, якщо інший порядок внесення змін та доповнень не передбачено договором страхування.

- Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги – не застосовується.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Еталон», на виконання статті 30 Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема, вимоги щодо наявності гарантійного фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

Фінансові показники діяльності ПрАТ "СК "Еталон"(Фінансовий стан)

Склад виконавчого органу ПрАТ "СК "Еталон" (Керівництво)

Склад Наглядової Ради ПрАТ "СК "Еталон" (Наглядова рада)

Акціонери ПрАТ "СК "Еталон":

громадянин США Ніколас Ентоні Піацца 99,988961%

громадянка України Піацца Юлія Сергіївна 0,005844%

громадянин України Яременко Олександр Васильович 0,005194%

Кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ "СК "Еталон": Ніколас Ентоні Піацца - 99,988961%

Перелік осіб, що надають ПрАТ «СК «Еталон» посередницькі послуги

Перелік послуг зі страхування

Перевірка чинності договорів страхування подорожуючих за кордон

Інформаційний центр:
тел.: 0-800-305-800 (цілодобово, безкоштовно по Україні з мобільних та стаціонарних телефонів);
тел.: (044) 392-03-16
Вайбер: 380681181045

Електронна пошта: info@etalon.ua

Адреса для листування: м. Київ, 03067, а/с № 12

Місцезнаходження:
Україна, 03067, місто Київ, вулиця Гарматна, будинок 8, приміщення 6
(місцезнаходження за КОАТУУ: 8038900000)

Режим роботи Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанія «Еталон»
- Понеділок - Четвер: 9:00 - 18:00
- П'ятниця: 9:00 - 17:00
- Перерва: 13:00 - 13:48
- Субота та Неділя: вихідні

Придбати страховий поліс можливо:
В місті Києві за адресами:
- вулиця Гарматна, 8
- вулиця Є. Коновальця (колишня Щорса), 32-б
В інших містах України

При настанні страхового випадку:
тел.: 0-800-305-800 (цілодобово, безкоштовно по Україні з мобільних та стаціонарних телефонів);
тел.: (044) 392-03-16
Адреса для листування: м. Київ, 03067, а/с № 12
Вайбер: 380681181045

Електронна пошта: operator@etalon.ua

Про можливість та порядок дистанційного повідомлення та подачі документів про страховий випадок можна ознайомиться в розділі «Страховий випадок»